„Themis Polska Nova” to przedsięwzięcie wydawnicze Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Redakcja postrzega je jako czasopismo prawnicze dostępne dla wszystkich autorów i obejmujące swoim zasięgiem rzeczowym cały system prawny. Chcielibyśmy publikować artykuły poświęcone zagadnieniom stanowiącym wspólną problematykę badawczą zespołu naszego wydziału, a więc prawu medycznemu, ochronie zabytków, prawu własności intelektualnej, ale chcemy również zachować szerokie spektrum analiz prawniczych.

Redakcja i Wydawca deklarują poszanowanie wolności prezentowanych poglądów i zapewnienie swobody polemiki z tezami opublikowanych na jej łamach artykułów. Deklarujemy także otwartość na nowe prawnicze trendy i wyzwania.

Chcielibyśmy być postrzegani jako czasopismo niestosujące wewnętrznej cenzury, prezentujące zróżnicowane poglądy i otwierające łamy zarówno dla mistrzów prawniczego rzemiosła, jak dla prawniczej młodzieży. Oznacza to, że powitamy z radością również zupełnie młodych autorów.

Tytuł nawiązuje do najlepszych tradycji polskich czasopism prawniczych, co jest zobowiązaniem do zachowania kojarzonego z nim poziomu.

W piśmie znajduje się także dział Recenzje, który – mamy nadzieję – stanie się forum prezentacji najnowszej literatury prawniczej oraz polem dyskusji nad przedstawianymi w coraz liczniejszych monografiach prawniczych tezami.W dziale Sprawozdania zamieszczać będziemy informacje o przebiegu konferencji, sympozjów i wszelkich prawniczych spotkań naukowych. Zachęcając do publikacji artykułów i recenzji na łamach naszego pisma, mamy nadzieję, że prezentowane w nim teksty okażą się przydatne także dla praktyki.

Przedstawiane do publikacji artykuły będą recenzowane. Towarzyszyć im winno także streszczenie w języku angielskim. Dla ułatwienia pracy redakcji prosimy przyszłych autorów, aby starali się swoje teksty oddać w kształcie odpowiadającym wymogom przedstawionym przez redakcję na końcu prezentowanego numeru.

Mamy nadzieję, że Czytelnicy przyjmą nowy tytuł z przychylnością i zaszczycą nas swoją uwagą oraz zechcą zabrać głos na tych łamach. Ufamy, że teksty zamieszczane w „Themis Polska Nova” będą istotne dla debaty o państwie i prawie.

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Jacek Sobczak
Redaktor Naczelny „Themis Polska Nova”
Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

 

Czasopismo umieszczone jest na liście "B" w klasyfikacji czasopism naukowych i przyznane zostały mu 4 punkty.