Themis Polska Nova 2012 Nr 1 (2)

Spis treści

Artykuły

 • Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Działanie w interesie publicznym jako okoliczność wyłączająca
  bezprawność naruszenia przez prasę prywatności osób wykonujących działalność publiczną
 • Jerzy Menkes, O poszerzaniu katalogu zasad ustrojowych – wartości wspólnych w prawie europejskim 
 • Katarzyna Dudka, Bartłomiej Dobosiewicz, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych
 • C.K. AmaHдblKOBa, Теоретико-правовой анализ Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» от 14 января 2012 г. на соответствие Конституции Республики Казахстан
 • Joanna Haberko, Dorota Ossowska, Podejmowanie decyzji o sposobie pochówku 
 • Jacek Sobczak, Prawo do ochrony orientacji seksualnej. Standardy europejskie
 • Marek Piechowiak, Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka?
 • Wiesław Wacławczyk, Białoruś: państwo bez narodu?
 • Laura Koba, Świadomość praw człowieka w Polsce
 • Joanna Beata Banach-Gutierrez, Understanding International Criminal Law: Notes on Theoretical Foundations and Judicial Practice
 • Dariusz Jagiełło, Konfrontacja, jako czynność procesowa i kryminalistyczna (wybrane aspekty) 
 • Marcin Menkes, Gloss (Proscribed under article 43 of the Prevention of Narcotic Dependence Act of April 24th 1997)
 • Joanna Buchalska, Internet a wolność środków społecznego przekazu
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Zasada „must carry” jako przywilej i obowiązek w warunkach wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej
 • Elżbieta Zatyka, Lekarska klauzula sumienia a prawo karne
 • Karolina Gmerek, Problematyka ferowania wyroków przez autorów tekstów prasowych 
 • Karolina Wierzba, Odwołania do definicji słownikowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Kamil Spryszak, Zaangażowanie Narodów Zjednoczonych w proces międzynarodowego obserwowania wyborów
 • Justyna Pietrzkiewicz, Francuska koncepcja integracji imigrantów
 • Lidia Powirska, Unia Europejska wobec napadów pirackich i rabunkowych u wybrzeży Somalii
 • Paweł Kokot, Socjologiczne aspekty procesu legitymizacji systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej
 • Krystyna Kołodko, Charakter prawny Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu i zmiany w procedurze rozpoznawania sporów
 • Magdalena Stefańska, Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy humanitarnej – zagadnienia podstawowe Informacje dla Autorów

Recenzje

 • Wiesław Wacławczyk, Andrzej Mania, Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 316 
 • Kalikst Nagel, A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011

Pobierz PDF