Themis Polska Nova 2013 Nr 2 (5)

Spis treści

Artykuły

 • Jacek Sobczak, Przestępstwa prasowe czy przestępstwa popełniane przez dziennikarzy
 • Jarosław Mikołajewicz, Przedmiot „prawa intertemporalnego”
 • Wiesław Kozielewicz, Wpływ instytucji prawa karnego materialnego i procesowego na wykładnię i stosowanie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych
 • Michał Laskowski, Powaga sądu
 • Dariusz Kala, Maja Klubińska, Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych – uwagi materialnoprawne i procesowe
 • Joanna Taczkowska-Olszewska, Ewolucja pozycji ustrojowej KRRiT w systemie organów państwa – od podporządkowania do autonomii
 • Dariusz Jagiełło, Czynności dowodowe zmierzające do ustalenia znamion przestępstwa dzieciobójstwa (art. 149 k.k.)
 • Maria Gołda-Sobczak, Prawa ludzi w podeszłym wieku w systemie prawa Rady Europy i Unii Europejskiej
 • Grzegorz Tylec, Muzyka w kościele a prawo autorskie
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim
 • Piotr Jóźwiak, Korupcja w sporcie jako przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia) 
 • Aldona Praœmantaite, Powstanie styczniowe w pamiętnikach żmudzkiego bpa Macieja Wołonczewskiego
 • Rafał Paprzycki, Kazus „Nergala”. Kilka uwag na temat przestępstwa obrazy uczuć religijnych w związku z procesem oskarżonego muzyka Adama Darskiego
 • Raisa Shamsheddinovna Zhumagazieva, Zhankeldi Konyratovich Tleugabylov, Scientific Research Center for the objectives of criminal punishment
 • Robert Rynkun-Werner, Quo Vadis Adwokaturo Polska? 
 • Галымбек Смагулов, Исторические предпосылки развития исполнительного производства
 • Krzysztof Jachimczak, Naruszenie dobrego imienia spółki medialnej poprzez wypowiedź polityczną
 • Lech Jaworski, „Prasa i inne środki społecznego przekazu” – analiza pojęciowa oraz jej konsekwencje na gruncie art. 14 Konstytucji R.P.

Recenzje

 • Andrzej Chodubski, Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 564
 • Witold Sobczak, Marcin Menkes, Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 224
 • Witold Sobczak, Elżbieta Kuzborska, Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie, „Artprint”, Wilno 2011, ss. 239

Pobierz PDF